Garantie vloerverwarming

ToolMasters levert uitsluitend kwaliteitsproducten. Voor de door ToolMasters geleverde vloerverwarmingssystemen hanteren wij, met in achtneming van onze leveringsvoorwaarden, de navolgende garantie:

Dekking en gebied

Deze garantievoorwaarden gelden voor producten van ToolMasters B.V. die verkocht worden in België, Nederland en Luxemburg vanaf 01-01-2012 (hierna te noemen de “eigen merk producten” of “product”) en waarvoor expliciet op het product garantie is verleend.

Indien het geen eigen producten betreft wordt de garantie voor de betreffende fabrikant verzorgd.

Garantietermijn

ToolMasters B.V. garandeert binnen de garantietermijn dat het product vrij is van materiaal- en fabricagefouten bij normaal gebruik, indien installatie- en onderhoudsvoorschriften zijn gevolgd, en normale opslag (met opslag wordt bedoeld de toestand waarbij het product niet wordt gebruikt waarvoor het bedoeld is).

De garantietermijn gaat in op de datum van aankoop in de winkel door de oorspronkelijke eindgebruik-koper. Voor verschillende producten en onderdelen van producten gelden afwijkende garantietermijnen. Op (de verpakking van) het door u aangeschafte product treft u de geldende garantietermijn aan.

Uitsluitingen

Deze garantie geldt niet voor: (a) slijtage, corrosie, verkleuring en veroudering ten gevolge van normaal gebruik en normale opslag; (b) schade ten gevolge van verkeerd en/of onoordeelkundig onderhoud; (c) schade die wordt veroorzaakt aan het product door externe oorzaken zoals brand, water (damp, vloeistof, ijs), verkeerde toepassing, vallen, verwaarlozing, verkeerd gebruik (waaronder mede begrepen het gebruik in strijd met de door ToolMasters DIY B.V. gegeven instructies) of misbruik; (d) op verbruiksartikelen en vervangbare onderdelen waaronder accu’s (1 jaar garantie) en batterijen.

Inroepen van de garantie

Indien u een beroep wilt doen op deze garantie dan dient u de consumenten service desk van ToolMasters in kennis te stellen van het gebrek binnen een redelijk termijn nadat het gebrek is ontdekt doch in elk geval voor afloop van de garantietermijn.

Bij het inroepen van de garantie dient het product (of het gebrekkige onderdeel) en de originele factuur overlegd te worden.

Beperking van de aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van ToolMasters B.V. is beperkt tot de kosten van reparatie en/of vervanging van het product onder garantie. Bij een vervanging van het product zal de garantiedatum starten bij de aankoop van het originele product.

In elk geval, en voorzover wettelijk toegestaan in het land van aanschaf van het product, is ToolMasters B.V. niet aansprakelijk voor winstderving, gevolgschade, indirecte schade of andere bijzondere vormen van schade.

Deze garantie laat in elk geval uw wettelijke rechten als consument onverlet en is uitsluitend geldig en juridisch afdwingbaar in het land waar het product is aangeschaft.